5 EDYCJA PROJEKTU "ZDROWE JELITA" - zapisy ruszyły! 🥳 Do końca zapisów zostało:
Koniec promocji!

Regulamin szkoleń

§1

Zasady i definicje

1.       Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line (webinariach).

2.       Użyte poniżej pojęcia mają następujące znaczenie: Organizator – MajDiet Spółka z o.o. ul. Legionów Polskich 133/33, 41-310 Dąbrowa Górnicza NIP: 6292512223 REGON: 52848069800000. Uczestnik – każda osoba fizyczna, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu. Szkolenie – szkolenie lub cykl szkoleń on–line przygotowane przez Organizatora.

§2

Rejestracja

1.       Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest rejestracja Uczestnika poprzez stronę internetową Organizatora, https://kcalmar.com/dietetyk/szkolenia/koszyk/ oraz dokonanie płatności za Szkolenie z wykorzystaniem Usługi Płatności Elektronicznych.

2.       Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.

§3

Wymagania techniczne

1.       Szkolenie odbywa się w formule on-line z wykorzystaniem sieci Internet.

2.       Komputer Uczestnika musi być wyposażony w głośniki lub słuchawki oraz musi spełniać wymagania systemu z którego Organizator będzie korzystał do przeprowadzenia Szkolenia.

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Szkoleniu na skutek problemów z komputerem Uczestnika.

§4

Prawa i obowiązki Organizatora

1.       Organizator dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość merytoryczną Szkolenia, zgodną z opisem wybranego Szkolenia.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Uczestnikowi przysługuje w takiej sytuacji zwrot uiszczonej opłaty za Szkolenie lub zmiana Szkolenia na inne o tej samej wartości.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Szkolenia oraz jego terminu z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora. Powyższe zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

§5

Prawa i obowiązki Uczestnika

1.       Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w trakcie Szkolenia, w formie wiadomości cyfrowych wysyłanych przy pomocy oprogramowania użytego do prowadzenia szkolenia.

2.       Uczestnik będzie miał zapewniony dostęp do materiałów po zakończonym szkoleniu.

3.       Uczestnik nie jest uprawniony do zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu materiałów o których mowa w ust. 2 oraz jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów osobom trzecim.

4.       Uczestnik Szkolenia uzyska certyfikat w formie elektronicznej, który zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji, automatycznie po odbytym Szkoleniu.

5.       Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia na okres 15 dni przed planowanym szkoleniem. W takiej sytuacji, można starać się o zwrot 50% opłaty. W terminie późniejszym, zwrot należności nie będzie uznawany.

§6

Zasady przetwarzania danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.       Uczestnik podając dane osobowe w procesie rejestracji na Szkolenie, oświadcza, że:

a.       są one zgodne z prawdą

b.       wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celach marketingowych

§7

Postanowienia końcowe

1.       Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Uczestników, którzy wnieśli opłatę na poczet danego Szkolenia.

2.       We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.       Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 r.